Scratch

http://meritpaist.wordpress.com/ koduse töö leian ka sealt leheküljelt

Untitled

Advertisements

Magistritöö seminar I

Ülesanne

Teema: “Õppejõudude/õpetajate valmisolek digiõppevara loomisel ja jagamisel” ( Alushariduse õpetajad ja õppejõud)

Juhendajad: Kairit Tammets (uurin) ja Linda Helene Sillat (kindel). Aga kas Linda võib olla selle teema juhendaja?

Seni leitud magistritööd (Kahjuks ei ole digitehnoloogiate instituudi üliõpilaste poolt koostatud töid nii palju, mida saaks tuua kolme näitena välja. Seega on nimekirjas ka teistes instituutides tehtud töid) UURIN EDASI:

 1. “Põhikooli õpilaste kaasamise võimalused digitaalse õppevara väljatöötamisel loodusainete näitel” Heldi Aia 2016 (TALLINNA ÜLIKOOL
  DIGITEHNOLOOGIATE INSTITUUT) Võibolla annab läheneda tööle sellest punktist ka, et materjalide loomisele aitaksid kaasa õpilased. Näiteks n-ö prototüüp materjali katsetajatena. Just sellistel juhtude, kui õpetajatel on materjal olemas, kuid nad ei julge seda avaldada, kuna ei tea kas lastele oleks see huvitav ja jõukohane.
 2. “Haridusasutuse innovaatilisuse toetamine” Margit Rammo 2017 (HARIDUSE JUHTIMINE)
 3. “Koolieelse lasteasutuse direktorite arvamused õpetajate professionaalse arengu toetamisest” Jelizaveta Lauri. 2017 Mingil määral on see seotud minu teemaga, sest digiõppevara jagamine toetaks õpetajate professionaalset arengut.
 4. Veidi vanem töö, mis ilmselt on aegunud selle teema käsitluses, kuid siiski toon selle välja. “Eesti lasteaiaõpetajate valmisolek meediakasvatuse läbiviimiseks lasteaias” 2012 Deivi Pard

Kirjandus:

Kõik mis võiks olla seaotud tööga:

 1. Digipööre.ee. (2014). Mart Laanpere: koolid on saavutanud Digipöördes rohkem, kui oodata oskasime.
  http://www.samsungdigipoore.ee/uudised/mart-laanpere-koolid-saavutanud-digipoordesrohkem/
 2. Haridus- ja Teadusministeerium. (2014). Eesti elukestva õppe strateegia 2020.
  https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf
 3. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. (2015) Digitaalse õppevara juhendmaterjalid.
  http://oppevara.hitsa.ee/
 4. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. (2014). Strateegia 2014-2020
 5. Innove. Digipädevus õppekavades. (2016).
 6. http://oppekava.innove.ee/digipadevusoppekavades/
 7. Põldoja,H., (2016). Digitaalsete õppematerjalide koostamine. Tallinna Ülikooli
  Haridustehnoloogia magistriõppe kursus.
  https://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/oppematerjalide-koostamise-protsess-jakvaliteet/
 8. Tammets, P., (2015). Põhikooli õpilaste kaasamise võimalused töö- ja tehnoloogiaõpetuse digitaalse õppevara väljatöötamisel. Tallinna Ülikool
 9. Vinter, K., Slabina, P., & Heidmets, M. (2015). Õpikäsitus ja Koolikultuur. Õpetajate Leht 29.03.2016., allikas: http://opleht.ee/20696-opikasitus-ja-koolikultuur/
 10. Andresson, T., Lipmaa, Õ.-L. & Torga, P. (2014). E-õppe rakendamine kutsehariduses.
  https://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Uuringud/E%C3%B5ppe%20uuring%2031122014.pdf
 11. Elukestva nõustamise parem integreerimine elukestva õppe strateegiatesse (2008). Euroopa Liidu teataja C 319/02.
 12. Fullan, M. (2006). Uudne arusaam haridusmuutustest. Tallinn: Atlex.
 13. Kallas, E. (2015). Loovustehnikad. 99 viisi ideede leidmiseks. Tartu: Ecoprint A

Kõiki allikaid ma ei ole jõudnud korralikult veel läbi vaadata.

 

 

 

Senine kogemus digiõppevara jagamisega: Mis sai koolielule näiteks saatuslikuks?

 

Esimene ülesanne: levitamisplatvormid

Ülesanne

Töötan lasteaias õpetaja ja hardustehnoloogina. Iga nädal kasutan oma töös lastega digiõppevara. On see siis teiste poolt koostatud või siis minu enda loodud. Kõige enam kasutan Learningappsis koostatud õppevara. Veebist leitud õppevara hoian tavaliselt Google drives. Sellele drive-le on ligipääs ka kolleegidel, et sealt ideid ammutada. Samuti olen seda jaganud ka väljaspool maja. Näiteks vabatahtlikuna olen koolis jaganud ideid Beebot robotite kasutamise kohta õppetegevustes. Õpilasena aga kasutan   Moodle-t, eDidaktikumi ja EduFeedri-t. Nende rohkus on tingitud erinevatest loengutes, kus iga õppejõud edastab oma materjale ja ülesandeid erinevas keskkonnas.

Õpetajaid motiveeriks materjale jagama, kui jagamise tulemusena sünnib neile kasu. Näitkes, kui teatud arvu kvaliteetsete materjalide avaldamine ja jagamine oleks üks osa õpetaja taseme taotlemisest või kui see oleks rahaliselt tasustatud.

Meta andmete lisamine õppevarale oli minu jaoks uudne. Olen loonud õppevara mõtlemata sellele, et seda tuleks lisada või peaksin jälgima litsentse ja autoriõiguseid. Edaspidi arvestan sellega.

Repositooriumide võrdlus. Miksike vs eKoolikott- TÄIENDAN

 

 

Loengus kirjapandu:

Õppevara alla kuulub   Digiõppevara ja mitte-digi (digi- omadus-interaktiivne)

LIIGID: õppevideod, õpimängud, digiõpik, testid, esitlused, audioloengud, simulatsioonid.virtuaalsed laborid, andmekogujad ja sensorid.

KASUTATAKSE-eõpe, kombiõpet.

MILLE ABIL LUUAKSE DIGIÕPPEVARA- Prezi, PP, kontoritarkvara abil.

videotöötlusprogrammide abil

Õppevara PROGRAMMID:

Autorvahendid/süsteemid- Learningapps, kahhoot, H5P. Socrative.

TESTID- wizer.me

SIMULATSIOONI- fetcolorado

DIGIÕPIKU LOOMISEKS- BookCreator, iBookAuthor

HOIDLAD: Respositooriumid- Phet, Koolielu.ee ja eKoolikott.  Alati lisatakse metaandmed, et oleks lihtsam materjale leida.

ÕPIOBJEKT-

AUTORIÕIGUSED, LITSENTSID

LM-s (Learning management system) Moodle, eDX, GoogleClassroom

mitte- digi on laboriseadmed, õpik, töövihik.

Digiõppevara põlvkonnad.

Pookimine.

Üks digiõppevara komplekt. ALUSHARIDUS.

Materjal peab olema CC-BY

Kui foto on tehtud maalist, mille autor on surnud 70 aastat tagasi, siis õigused on fotograafil, kuniks ta pole õigustest loobunud.

4.Loengu reflektsioon

Laanpere, M. (2017). Innovatsioonintehnoloogiad4: Innovatsiooniaudit, portfoolio,  strateegia (loenguslaidid).  http://edidaktikum.ee/et/content/4innovatsiooniaudit-ja-strateegia

Innovatsiooniaudit

Innovatsiooniportfoolio

Innovatsioonistrateegia- Mis, miks, kus, millal?– Inimestel on selge visioon, kuidas innovatsioon suurendab meie konkurentsivõimet
– Innovatsioonistrateegia on selgelt esitatud, kõik teavad, mis on uuenduste eesmärk. Tegevuskavad.Selleks, et innovatsiooni juhtida, tuleb sellest aru saada ja tegevus süstematiseerida.

 

 

Loengust sain teada, et on olemas erinevaid innovatsiooni mudeleid. Tidd?

Turul tekkinud uued vajadused dikteerivad nõudmisi ja pakkumisi. Turu tõmme – push pull. sellest  lähtuvad ettevõtted.

Pildiotsingu tidd process tulemus

E-kooli raskused alguses.

Auditi mudelid:

 • Innovation for Growth
  Innovation Diamond
  McKinsey 7S innovatsiooniauditi mudel

Lisaks

 • lineaarsed: push- pull.
 • tagasisidestatud:  seos eri osade vahel.
 • torustiku mudel:suhted klientide ja partneritega.
 • innovasioonivõrgustikud:süsteemide koosvõime.

Innovatsioonistrateegia

Strateegia aluseks võtsime SAMR mudeli. Töö tegime koos Liis Viini ja Katariina Lindega.

Eesmärk:

 • Laps kasutab õppetegevuses interaktiivset tahvlit

Tulem:

 • Laps kasutab interaktiivset tahvlit otstarbekalt ja heaperemehlikult.

Meetmed:

 • Grupitöö
 • Avastusõpe
 • Tehnoloogia kasutamine
 • Lapsestlähtuvõpe

Edukriteeriumid:

 • Lapsed kasutavad iseseisvalt ja eesmärgipärastatult interaktiivset tahvlit.

Riskihinnang:

 • Mis mõttes riskihinnang? Ma ei saa aru, mille riskihinnang?

Tulemuslikkuse hindamisvahend:

 • Lapsed ise leiavad vajalikuinformatsiooni internetist ja jagavad seda rühmakaaslastele.

SAMR mudel

Asendamine (Substitution)

Sellel tasemel kasutavad õpetajad või õpilased uusi tehnoloogilisi vahendeid, et asendada vanu. Tavalise projektori asemel kasutatkse interaktiivset tahvlit. Projektorit kasutati videode vaatamiseks ja esitlusteks, kuid interaktiivse tahvliga tekivad uued lisa võimalused ja kasutusfunktsioonid. (tahvli käivitamine, tahvli kasutamine kirjutusalusena, interaktiivsele tahvlile mõeldud õppemängude kasutamine).

Lisamine (Augmentation)

Selles tasemes tulevad ilmsiks need lisa funktsioonid, mille pärast üks vahend asendati teisega. Interaktiivne tahvel täidab videode näitamise funktsiooni, kuid lisaks sellele saab seda kasutada ka õppetegevuste rikastamiseks, näiteks mängude mängine. Samas on see uus vahend, mida on võimalik lõimida erinevate õppe- ja kasvatustegevuste valdkondadega.

Muutmine (Modification)

Sellel tasemel kasutatakse tehnoloogiat tõhusamalt näiteks ülesande uute osade ümber kujundamiseks ja õpilaste õppimise muutmiseks. Õppimine muutub tõhusamaks, sest tänapäeva lapsi ümbrtsevad digitehnoloogilised vahendid ning see tõttu on tehnoloogiat kasutades võimalik muuta õppimine lastele huvitavamaks. Lapsed saavad ise proovida erinevaid interaktiivse tahvli funktsioone. Igale rühmale on antud oma ülesanne ja viis kuidas seda lahendada.

Uuesti määratlemine (Redefinition)

Selles etapis kasutavad õpilased uut vahendit uute ülesannete lahendamiseks ja loomiseks. Samas püstitakse uus eesmärk ja saavutatakse uus õpitulemus. Lapsed peavad kasutama google otsingu mootorit, et leida hommikuringis tekkinud küsimustele vastused, näiteks mis värvi on jänese kasukas talvel, mitu mutti on vaja muti kasuka jaoks, kiirem lind? Vastused kuvatakse interaktiivsele tahvlile, nii näeb kogu rühm otsingu tulemust ja seda kuidas internetis info otsimine käib.

 

Innovatsiooniküpsuse kaardistus

Töö koostasid Liis Viin, Raige Ifrad ja Katariina Linde

 

SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) mudel on loodud, et tehnloogiat oleks lihtsam õppimisse ja õpetamisse integreerida. Tõlgituna SAMR tähendab asendamist, lisamist, muutmist ja uuesti määratlemist. Selle mudeli põhjal saab kindlaks teha, kas integreeritud vahendist on olnud kasu või mitte.

Mudelil on neli taset:

Asendamine (Substitution)

Sellel tasemel kasutavad õpetajad või õpilased uusi tehnoloogilisi vahendeid, et asendada vanu. Näiteks MS Wordi asemel Google Docsi, mõlemad on vahendid dokumentide loomiseks aga üks asendub teisega.

Lisamine (Augmentation)

Selles tasemes tulevad ilmsiks need lisa funktsioonid, mille pärast üks vahend asendati teisega. Võttes aluseks jällegi Google Docsi näite, see vahend võimaldab automaatset salvestamist ja teistega jagamist ilma, et peaks tegema lisa liigutusi selleks.

Muutmine (Modification)

Sellel tasemel kasutatakse tehnoloogiat tõhusamalt näiteks ülesande uute osade ümberkujundamiseks ja õpilaste õppimise muutmiseks. Näiteks Google Docsis dokumendile  kommentaaride lisamine, koos ühise dokumendi kallal töötamine ja tagasiside andmine.

Uuesti määratlemine (Redefinition)

Selles etapis kasutavad õpilased uut vahendit uute ülesannete lahendamiseks ja loomiseks. Samas püstitakse uus eesmärk ja saavutatakse uuse õpitulemus.

SAMR mudeli plussid ja miinused:

Plussid

 • Võimalik kasutada mudelit tunni planeerimisel
 • Tehnoloogiat juurutatkse järk järgult
 • Tegevused on määratletud
 • Mudel on lihtne ja arusaadav

Miinused

 • Pidevalt peab toimuma areng
 • Eesmärgid ei ole määratletud

Organisatsiooni analüüs

Veebipõhised õpikeskkonnad, mida kasutavad õpetajad: Learningapps, facebookis on lasteaia siseseks  info jagamiseks n-ö foorum, lisaks on vanematele info jagamiseks rühma grupp facebookis-millele on ligipääs vaid lastevanematel. Lasteaial on ühine server, kuhu laekuvad nädalaplaanid.Ideid saadakse ka Facebooki “Lasteaednike ideede” leheküljelt ja Pinterestist. Lasteaial on kodulehekülg ja lisaks Facebookis tutvustav lehekülg.

Füüsiline õpikeskkond:  Hea Alguse meetodil kujundatud rühmaruum. Kaasaegsed tehnikavõimalused nagu arvuti ja interaktiivsearvuti  ning tahvelarvutite kasutamine.

Veebipõhised õpikeskkonnad, mida kasutatakse laste õpetamisel: Learningapps, Frepy. Veebipõhiste keskkondade kasutamine võimaldab hallata nii õpisisu, kui ka õppeprotsessi.

Füüsiline õpikeskkond: Hea Alguse meetodil kujundatud rühmaruumi tegevuskeskused. Õueala, millel kasvavad puud. Ülemiste park, mida saab õppekäikudeks kasutada. Võimalus ühistranspordiga õppekäikudel käia.

 • Kelle arvamust küsisid? Mitme õpetaja käest? Esialgu rääkisin enda juhendajaga ja uurisin, mida tema arvab, millisel viisil võiksin uuritavatele gruppidele läheneda. Jõudsime järelduseni, et kõige lihtsam oleks kasutada interneti keskkonnas täidetavaid ankeete. Otsustasin, et loon googles õpetajatele ja vanematele küsimustiku GoogleFormsi keskkonnas .  Kokku lepitud ajaks jõudsid kõik 9 õpetajat küsimustikule vastata.  Küsimustiku saatsikolme rühma  vanematele. Kuigi majas on 5 rühma, siis üks neist on rahvusvaheline ja teine alles hoid, kus kuni 2 aastased lapsed.   Ülevaate teen Kalli-kalli lasteaiast, sest töötan selles lasteaias 5.aastat ning minu kanda on olnud kaks aastat haridustehnoloogiline pool. Seega oli endal ka huvi, et kui palju lapsed ja õpetajad on asjas sees.  Kokku sain arvamusi 10  õpetajalt, 14 lapsevanemalt, 6-lt lapselt.
 • Mida küsisid? Lisa ankeedi/intervjuu näidis!

  Lapsed: 

  • Kas sa oled lasteaias mänginud mõnda mängu tahvelarvutis või arvutis? Milliseid?
  • Kas õpetaja on näidanud sulle huvitavaid pilte arvutist?
  • Kas õpetaja on näidanud mõningaid videosid? Multifilme?
  • Kas oled mänginud ka seinal oleva suure seinatahvliga/ interaktiivse tahvliga. 
  • Milliseid mänge olete seal mänginud?
  • Millised IKT vahendid on olemas sul kodus. Asetasin lauale tahvelarvuti, mobiili, arvuti, millele laps  said osutada. 
  • Milliseid mänge oled mänginud nendes  vahenditega, mis on laual?
  • Millal sa mängid neid mänge?
 • Mis meetodit kasutasid? Miks? Püüa põhjendada, miks see meetod tundus kõige sobivam, et selle valisid? Lastega tegin intervjuu. Lindistasin nende vastuseid. Kuna Kuukalli rühma lapsed teavad mind, siis ei pidanud ma end tutvustama.Õpetajate ja lastevanemate puhul kasutasin küsitlust.  Mainin siinkohal, et lisasin küsimusi, mis mind ennast huvitasid ka. Et kuna olen lasteaias viinud läbi koolitusi, siis huvitas, mind kui huvitatud inimesed sellest ka edaspidi on ja kas nad kasutavad saadud teadmisi õppetöös lastega.
 • Kuidas andmeid kogusid? Lastega tegin intervjuu. Intervjueerisin 6-te last. Õpetajad ja lapsevanemad said täita küsitlust GoogleFormsis. Postitasin küsitluse lingi Facebooki gruppi, mis on vaid töötajatele mõeldud.
 • Mis oli keeruline, takistas info kogumist? Õpetajates tekitas segadus mõiste veebipõhine keskkond. Nad ei saanud aru, kust jookseb piir nende enda töö jaoks kasutatavate keskkondade ja lastega kasutatavate vahel. Mul tuli seda selgitada. Lisaks tekkis probleeme algul küsitluse koostamisega, sest alguses ma ei osanud seadistada küsitlust nii, et saaks valida mitut vastust. Nii, et pidin katsetama.
 • Mis lihtsustas, oli üllatav, positiivne? Postiivne oli see, et mu enda kolleegid osalesid hea meelega küsitluse täitmises. 
 • Millised on tulemused? Mida teada said? (Kasutatavad keskkonnad nii õpetaja töö lihtsustamiseks kui ka õppetöös lastega, e-üritused, e-kursused, e-turundus, kogukonnad (õppimiseks ja õpetamiseks) 

Õpetajad:

Alljärgneva põhjal võin järeldada, et õpetajad on huvitatud edaspidi koolitustel osalema. Ilmselt peaksin neile rohkem praktiseerimisel toeks olema. Õpetajad teadsid hästi, mida kasutatakse lasteaias ja rühmas õpikeskkondadena. kusitlus-1-2

kusimused-3-4

kusimused-5-6

kuss-7

kuss8-9

10. Millistel? Ja sellele tuli 1 vastus, milleks oli IKT vahendid ja autojuhi teooria kursus.

Lapsevanemad:

Alljärgneva põhjal järeldan, et ilmselt on lasteaias rühm, kellel pole facebookis rühma gruppi, sest vastustes esines “Ei tea, ei ole!”. Siiani pole tõepoolest lastevanematele tehtud veebipõhiste keskkondade kohta koolitusi, sest minu rühma vanemad on saanud vajaliku info minult ja teised õpetajad ei tunne veel nii kindlalt ennast, et soovitada. Ma arvan, et see on asi, millele tulevikus mõelda. Positiivne on see, et küsitletutest üle poole olid kas facebooki grupis või jälgisid facebookis lasteaia gruppi.

lapsevanem

lapsevanem2

lapsevanem3

lapsevanem4

lapsevanem5

Lapsed:

Küsitluses osales 6 last. Intervjueerisin igat last eraldi, sest ei tahtnud, et vastused ühtiksid. Lindistasin vestluseid mobiiltelefoniga.

Uurisin algul, mida lapsed mäletavad/teavad lasteaias kasutatavatest mängudest ja IKT vahenditest. Lapsed rääkisid, et on tahvelarvutitel lahendanud erinevaid mänge. Ristsõnu, memoriini, pildi ja sõna kokku sobitamist. Seda olevat nad saanud ka teha suurel tahvlil (e.interaktiivsel tahvlil). Õpetaja on õhtuti lasknud   arvutist muusikat ja teinud diskot. Lisaks on nad vaadanud erinevatel nädalatel videosid interaktiivselt tahvlilt. Ühel lapsel oli meeles, kui ta nägi sealt pilti, kus hobusel oli kala pea ja karu jalad. Kolm last ütlesid, et on näinud sealt Jänku Jussi multifilmi ja kui on väga vihmane hommik, siis saavad nad vaadata mõnda pikemat multifilmi. Viimati vaadati koos “Viplalat”. Lisaks on nad saanud tahvlile pliiatsiga tähti kirjutada.

Kõigil küsitletutel oli kodus, kas tahvelarvuti või mobiiltelefon, millel nad said mängida mänge.  Nad kirjeldasid seadmeid, mis nende teised perekonna liikmed  kasutavad. Mängudest tõid lapsed välja järgmised: Kivide mäng, MineCraft, Farmi mäng, pallide tulistamise mäng, Angry Birds, Ponide mäng, Beeboti mäng.  Mänge mängivad nad kas hommikul, kui autoga lasteaeda sõidavad või siis, kui lasteaiast ära. Mõni sai mängida õhtuti pärast hammaste pesemist. Ühel lapsel oli tahvlipäev vaid teisipäevane õhtu ja lühikest aega.

Evalvatsiooni kava

Koostasid: Martin Männik, Sille Paas ja Liis Viin

Järgnev on õpisüsteemi Moodle formatiivne evalvatsioon Kirckpatricku kahe esimese evalvatsiooni taseme järgi:

Reaktsioon: Evalvatsiooni meetodiks eksperiment meetod. Andemte kogumise meetodeid on kaks. Üheks neist on õppijate filmimine õpikeskkonna kasutamise ajal. Seejärel analüüsitakse õppija näoilmeid, klahvivajutusi, reaktsioone. Hiljem kutsutakse vajadusel õppijad tagasi, vaadatakse koos murekohad üle ning küsitakse nende kohta küsimusi – vestlus jällegi salvestatakse. Lisaks kogutakse õppijate pilootgrupilt kirjalik tagasiside Google Forms keskkonna küsimustiku kaudu. Küsimustik on koostatud evalvatsiooni objektide asjakohasuse ning esteetilisuse mõõtmiseks. Mõõtetakse objekte nagu õppesisu, strateegiat, ülesandeid, hindamismeetodeid, interaktsiooni, õppematerjale, õpikeskkonda üleüldiselt ning õppekorraldust.

Õppimine: Õppijatelt kogutakse kursuse esimeses kontakttunnis lühikese küsimustiku kaudu andmeid teemakohastest teadmistest. Kursuse lõpus hinnatakse sama küsimustikuga õpitulemusi uuesti ning võrreldakse esijalgsete tulemustega. Korrelatsioon näitab, kas õpilased on õppetulemused saavutanud ning mis moodulid on õpisüsteemis arengukohtadeks.