4.ülesanne

Ülesanne:

Nädalateema: ” Eesti 100″. Antud nädalateema oli aktuaalne seoses Eesti Vabariik 100 tähtpäeva raames. Ülesanded on mõeldud 6-7 aastastele lastele.

 1. Sobitusmäng: Sümbolid Mäng on individuaalne.
 2. QR koodid:  Koodide abil saab laps teada ülesande ja seejärel lahendab selle paberile. Osavamad saavad näiteks nädalateema raames ise koode koostada, sellel leheküljel: https://www.the-qrcode-generator.com/

EV100

3. Kahoot: “EV100” Mäng on mõeldud grupis lahendamiseks. Grupis 3-4 last. Lastel tuleb mängu jooksul jagada tahvelarvutit ja koostöös mõelda enda meeskonnale nimi.

https://play.kahoot.it/#/k/13bff98d-d15c-4ac6-ac73-8fbd7190674c

kahoot EV100

Metaandmed EstCORE. E-koolikotti ma seda postitada ei saanud, kuna lehekülg kinnitas pärast igat püüdlust ID-kaardi abil sisselogida, et sisenemine ebaõnnestus.  Teisi mooduseid mul pole võimalik kasutada. Materjalid on koostatud ajal, mil ma ei olnud veel selles õppeaines osalenud. Nüüdseks aga ilmselt oleks probleem autoriõigustega, sest pildimaterjali valikult ei ole sellega arvestatud. Ainukene osa, mis probleeme ei tekita on QR koodi osa selle teema puhul. Kvaliteet nõudeid siinkohal ei ole ma taga ajanud. Samas, kui analüüsisin HITSA nõuete abil enda teema osi, siis läks hästi, sest kui autoriõigused välja jätta sobib materjal väga hästi antud teema käsitlemiseks. Tean omast kogemusest,et lastele meeldis antud materjal ning nad püsisid tegevuste juures suure huviga.

Advertisements

Tunni vaatlus

Ülesanne:

15.mai ei sobinud sellele õpetajale vaatluse ajaks. Õpetaja pakkus välja kaks aega, millest osutuks valituks 17.mai kell 13:25. Õpetaja oli minu, kui vaatleja vastu sõbralik ning vastas kõigile küsimustele, mis mul pärast vaatlust tekkisid.

Vaatluse aeg: 17.mai kell 13: 25.  Tunni kestvus 43 minutit ja 19 sekundit.

Õpetaja: Ülle V.

Õpetaja kasutas järgmist linki: ​Tunnis 5. peatükk Funktsiooni uurimine

Vaatluse link: https://observata.softreact.eu/en/observe/105/161

Tausta informatsioon: Õpetaja alustas e-koolikoti kasutamist aprillis 2018.  Piloteerimise raames sai selgemaks kuidas kogumikke koostada. Selle õpetaja jaoks pole andmekaitse ja autoriõigused probleeme valmistanud, sest kasutab teiste loodud materjale. Materjali kasutamise ajal on olnud mõningaid takistusi olnud, kuid need on ületatud. Õpetaja staaž on 26 aastat.

Tean, et õpetaja on n.ö “lapsekingades” selle e-koolikoti kasutamisega, kuid ta kasutas e-koolikotti matemaatika tunnis vaid ülesande näitamiseks. Iga õpilane avas seejärel ülesande enda mobiilis.  Ülejäänu kirjutas ta traditsioonilisel viisil kriiditahvlile. Õpetajal puudus ülevaade, kas/kes ta tunnis üldse aktiivselt osalevad. Puudus kontrolli moment, et õpetaja saaks ülevaate. Märkasin vaatlejana kiirelt, et tagumine rida õpilasi ei teinud ülesandeid kaasa. Olid vähesed, kes keskendusid tunnis. Kui kasutada interaktiivseid materjale, siis oleks hea motiveerida kõiki ülesandeid tegema. Näiteks põhimõttega, et iga õpilase tunnis sooritatu kajastub kusagil. Sellest tulenevalt olid paljud õpilased sellised, keda õpetaja ei jõudnuki kontrollima. Või, kui neile tähelepanu pööras, siis vaid selleks, et anda neile paberit või pliiatsit, sest õpilastel ei olnud neidki kaasas. Olen pidanud interaktiivsete materjalide plussiks just seda, et ka neil, kes matemaatikast ei huvitu tekiks huvi teema vastu. Kahjuks seda ei olnud 😦

 

Mis minu jaoks vaatluse keeruliseks tegi: Kõik need lisad (codeset-id), mida meile tutvustati Observata puhul olid kadunud. Seega sisestasin kõik käsitsi.

Materjali hindamine:
Tegemist oli ülesande ja harjutusega.
Tunnis kasutati 5.peatüki 2 ülesannet. Ma tunnen, et ma ei ole piisavalt pädev, et sellist materjali hinnata, mille valdkonnas ma ei oma mitte mingeid teadmisi. Gümnaasiumist on palju aega möödas ja ma ei tea millist materjali funktsioonide uurmises peaksid õpetajad kasutama.

Stsenaarium

Ülesanne

Töötan lasteaias õpetajana, seega ei ole kordagi elus viinud üldhariduskoolides läbi tegevusi ja tunde. Legend on, et meediaklassis käib huviringis 10.klassi õpilased, kes on kursuse lõppedes võimelised edastama ajakohast informatsiooni erinevates sotsiaalmeedia kanalites.

Stsenaariumi kohta aruanne:

 • kes/mis õppis– Eelkõige õpivad õpilased. Samas õpib ka õpetaja, kui pärast analüüsib õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. Teeb sellest järeldused ja muudab vajadusel tunni sisu.
 • kuidas ja miks õppimine toimus- sotsiaal-kultuuriline, grupitööd, paaristööd, VOSK, arutelud. Õpilased on jagatud gruppidesse nende oskuste ja tugevuste järgi. Õpetaja otseselt tegevustesse ei sekku.
 • mis olid õppimise tulemid- Õpilasel on oskused ja teadmised, et edastada kooli uudiste ja üritustega seotud informatsiooni selle jaoks sobivas sotsiaalmeedia keskkonnas.
 • hinnang stsenaariumi õnnestumisele õppimise seisukohast (eeldab stenaariumi läbikatsetamist)- Käesolevat õpistsenaariumit ei ole ma praktiseerinud. Struktuuri lõin lähtuvad enda tööst, et mis toimib 6-7 aastaste puhul, toimib mingil määral ka vanemate laste puhul (Interaktiivsed vahendid, grupitööd, loovtööd, tagasiside)

STSENAARIUM

Eesmärgid:

 • Õpilane mõistab mõiste „kommunikatsioon“ tähendust
 • Õpilane analüüsib erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid
 • Õpilane kirjeldab oma sõnadega sotsiaalmeediakanalite plusse ja miinuseid
 • Õpilane valib sotsiaalmeedia kanalitest sobivama, kuhu postitada erineva sisuga infot
 • Õpilane teeb erinevatesse sotsiaalmeedia kanalitesse sobivad postitused
 • Õpilane analüüsib, mis õnnestus või mitte

 

Käesolev õpistsenaarium on koostatud lähtudes sotsiaal-kultuurilisest õppimisest digitehnoloogiaga. Õpistsenaarium on loodud meediagrupi jaoks, kus osalevad 10 klassi lapsed. Meediagrupp on loodud selleks, et koolisiseselt liiguks informatsioon eelseisvate sündmuste kohta ning ka järelkaja toimunu kohta. Selleks jaotab õpetaja õpilased gruppidesse nii, et erineva taseme ja huvidega (fotograafia, disain, video) õpilased oleks kõigis gruppides esindatud. Õpilane omandab uusi teadmisi eelkõige läbi ühistegevuste, milles ta suudab midagi mõista ja sooritada toetudes kaaslastele, kel juba on mõningased teadmised ja pädevused selles vallas (nt kaasõpilastele). Pärast tunni teemat on nõrgema tasemega õpilased saavutanud taseme, et teostada kodust ülesannet koos teise paarilisega. Tunnis läbiviidavate tegevuste jaoks kasutavad õpetajad ja õpilased erinevaid infot-ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid. Selleks võtavad õpilased kaasa oma seadmed (VOSK) (arvutit, tahvelarvutid ja nutitelefonid). Seda on vaja, et õpetaja saaks näha selle abil gruppide ideede tekkimist ja kasutamist. Tunni esimeses osas – toimub õpetajapoolne teema tutvustus ja gruppidesse jagamine. Koos on varasemates tundides tutvutud vajaliku tehnika ja interneti lehekülgedega (arutelude postitamiseks), mida nüüd hakatakse tunnis kasutama. Materjal, mida postitakse kodutöö raames, on varem meediagrupi raames loodud (plakatid,videomaterjal). Grupisiseselt lepitakse kokku ülesanded. Rollid võivad grupis vahelduda. Seejuures tuleb õpetajal gruppe jälgida, et saada ülevaadet kas kõik on ülesandest õigesti aru saanud. Kui igas grupis on selge tööjaotus olemas, siis hakatakse online seinale teemaga seoses analüüsi killukesi lisama. Kodutööna valmivad blogides sissekanded. Selleks on eelnevate kodutööde postitamine sobivasse sotsiaalmeedia kanalisse. Blogi postituse lõpus peab olema reflektsioon, kuidas ülesandeid ära jagati ja kes mida tegi.

 

 

Digitaalne õppevara/3.loeng

Digiõppevara kvaliteedi hindamine.

Õppematerjalil on sisu nt pdf. Tarkvara puhul aga sisu luuakse õppetegevuse käigus. Õppematerjal muutub õpiobjektiks, kui seda saab jagada. Respositoorium sisaldab failide üles laadimist. Õpikute hindamise komisjonid kaotati 2001-2002. Õppekirjanduse korra ettekirjutus. Õpik peab olema retsenseeritud kahe retsensendi poolt. Akadeemik ja kogenud praktik.Kõik. Kui õpik ei sobi, siis saadetakse parandus ettepanekutega tagasi.

Kristo küsis, milleks nii palju tööd valmis teha ja siis tagajärgedega tegeleda, kui võiks teha kohe koostööd.

Metaandmed- andmete andmed. Seetähendab, et neil on kuupäev, autor, kasutamise sagedus.

Mis on praeguse eKoolikoti õppekava-taksonoomia puudused ja kuidas neist võiks üle saada:

Avangard ja 60.-70. aastate eesti kunst

Riiklik õppekava 2020. Kas kõik hakkavad neid õppevarasid läbi töötama. Tundub ulmeline.

Kvaliteedi paradigmad: Üleüldiselt tööstuse poole peal on suurem ja probleemsem. Kvaliteedi juhtimisega.Keskajal meister vastutas oma töökoja kvaliteedi eest. Ei lasknud töökojast n.ö turule ebakvaliteetset eset. Kõik aga endale seda kvaliteeti lubada ei saanud. Siis, kui 19.saj hakkas tekkima masstootmine siis oli teine loogika. Loodi standartne toode, odaval viisil ja müüja toodet. Masstootmine= odav hind. Kvaliteedi kontrolli polnudki. 20.saj algul tekkis tootmisliinil tootmine. Ford. Vajadus süsteemsema kvaliteedikontrolli järgi. Tekkisid töökohad sellisele ametile. Mõõdeti vaid üksikuid tooteid- statistika- juhuvalim. Kõike ei saanud kontrollida. Totaalse kvaliteedi kontroll.Uuriti kasutajate arvamust. TQM-i kvaliteedijuhtimine. 5kvaliteedi aspekti, milles end parandada. Näiteks anda preemiaid parimatele. Parim toode muutub etaloniks. Kui tahad saada parimaks, vaata seda toodet. “Eesti parim toiduaine”. HITSA õppevara kvaliteet.

Motivatsiooniteooria- hügieeni faktor ja päris motivatsiooni faktor

 1. HÜGIEEN- mille puudumine tekitab kvaliteedis tohutu tagasilöögi, kuid mingist tasemest alates neisse investeerimine ei tõsta kvaliteeti- PALK.  Copyright.
 2. Tunnustamine jne jäävad alati tõstma motivatsiooni.

 

Kolmas ülesanne TAO test

Ülesanne:

 

Enne testi koostamist lugesin kaastudengite postitusi ja optimismiga ma seda ülesannet lahendama ei asunud. Kuid siiski hakkasin katsetama. Nõustun kaastudengitega, et see keskkond ei ole kõige meeldivam, kus teste koostada.

Algul ma ei saanud aru, kuidas reaalset testi koostada. Oskasin end katsetamise teel n.ö testi nimekirja lisada ja mingit kausta pealkirjastada ja sinna ma jätsin enda asja nädalateks seisma. Ma olen alati olnud see, kes kunagi kasutusjuhendeid ei loe, sest ise katsetades on poole huvitavam, lisaks jäävad “käigud” paremini meelde. Seekord aga andsin alla. Esiteks avasin lingi, mis oli tutvustuseks üles pandud. See aitas veidi orienteeruda selles virr-varris. Esimese asjana tegin “Item-si” alla enda kausta ja siis proovisin erinevaid asju sinna lisada. See vist õnnestus. Hiljem selgus, et neid tulebki testi lisada.bingo osa

Seejärel hakkasin testi koostama. See oli väga arusaamatu. Isegi näidise abil, mis oli tutvustavas materjalis ei saanud aru, kuidas osade pealkirju muuta. Lisaks ei osanud ma lisada testi osadele kohti, kuhu nad saaksid testi tegijad postitada koduseid töid. Väga keeruline oli importida testi faili. Sest alguses ma arvasin, et pean arvutist midagi sinna lisama, kuid TAO ei aksepteerinud mitte ühtegi faili ja ma ei osanud seda ka kuidagi parandada, kuni lõpuks taipasin, et pean teste koostama TAO keskkonnas autoriseerimise abil. Nii sain koostada testi n.ö linke kuhu näiteks õpilased saavad lisada enda koostatud faile ja teha teste. Alguses ei osanud ma neid enda testi lisada, sest ma ei leidnud neid vasakust loetelust. Siis aga sain aru, et enda failide leidmiseks tuleb otsingut kasutada ja siis sain vajalikud osad lisatud. Tunnistan, et testi sisu on loodud “loominguliselt”, eesmärgiga vaid katsetada. Kvaliteetset sisu seal pole. Samas kujundasin küsimuste kirjastiili ja taustavärvi. See meeldis mulle. testi osa

Kui Test sai valmis jagasin seda Katsejänesega. Loodan, et jõudis katsetajani.

lisamine

Kui ma kunagi töötaksin koolis, siis ma ei tea kas kasutaksin TAO keskkonda, sest see jagamise osa testi tegijatega tundub veidi ähmane mu jaoks. Lisaks meeldib mulle kui keskkonnad on värviküllassem ja arudaaavam. Seni kuni töötan lasteaias ma sellele keskkonnale rakendust ei näe.

 

Teine ülesanne

Ülesanne

Koostasin materjali Navitrolla kohta. Moodlesse ma seda ei saanud postitada, sest mul ei ole selliseid õiguseid seal. Eesmärk: väärtustab kultuuri ja inimese loovust, osaleb nii individuaal- kui ka koostööprojektides ning peab tähtsaks lahenduste otsimist ja loovat mõtlemist.

Töö on koostatud Sille Paasiga kahasse. Tema hoolitses materjali teise poole eest, mis kajastub tema blogipostituses.

Tutvustav video on siin: Video tutvustus

Test on siin: Test

Memoriin on siin: Memoriin