Informaatika didaktika iseseisev töö 4 – Akadeemiline postitus

Juba lapsest peale on mind paelunud tehnoloogia ja arvutid.  Kuigi isiklik arvuti jõudis minuni hilja, sain fotoaparaati ja videokaamerat  piiramatult kasutada juba enne, kui sain kümne aastaseks. Tänapäeval saab kinnitust fakt, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist alustavad lapsed, kes veel ei käi koolis.   5-7 aastased lapsed kasutavad regulaarselt arvuteid ning enamik lapsi on IKT- vahenditega  kokku puutunud enne viiendat eluaastat (Pors, 2013). Mina valisin haridustehnoloogi suuna, et kasutad ära kõiki neid teadmisi, mis mul juba olemas on ja saada juurde veel rohkem.  Tean, et kõiki õpetajad ei peagi nii palju huvitama IKT , kuid haridustehnoloog saaks abistada õpetajaid meetodi rikastamisel. Näen oma töös, kuidas lapsed alati huvituvad tehnikast ja uurivad seda, kui saavad selle kätte. IKT vahendeid õppetegevustes kasutades teeb see lapse jaoks õppimise atraktiivsemaks ja annab õpetajale võimaluse õppetegevuste abil kaasata ka neid lapsi, kes muidu peaksid õppetegevust igavaks. (Peri, 2013) Minu arvates on lasteaedadesse haridustehnolooge vaja, et lasteaiad ei kardaks kasutada tehnoloogiat ja et tehnika soetamisel see ei jääks nurka tolmu koguma. Haridustehnoloogi  ülesanne on abistada ning suunata, mitte võtta kogu vastutust endale. Kristi Vinter märkis, et neil on  kogunenud piisavalt kogemusi sellest, et lasteaiaõpetajad on digitaaltehnoloogiat kasutades hädas ning ainult nõudmiste kehtestamisest ei piisa. Haridustehnoloogidel  tuleb õpetajat tema katsetustes ka aidata ja õpetada. (Pors, 2013) Haridustehnoloog  omab õpetaja ja infotehnoloogi kompetentsi ning on pedagoogiline töötaja (Tipp 2013).  Haridustehnoloogil on vaja teadmisi ning soovi ennast täiendada. Lisaks on väga kasulik tehnika olemasolu.  Selleks, et teised lasteaia õpetajad oleksid kursis erinevate tehnoloogiliste võimalustega ja teaksid kuidas internetist materjale otsida ning neid ise oskaksid luua tuleksidki appi haridustehnoloogid.

Haridustehnoloogi ülesanded koolis, mis paljuski sarnanevad lasteaias töötava haridustehnoloogi ülesannetele:

 • Tutvustab personalile õpetamise jaoks erinevaid tehnoloogilisi vahendeid.
 • Kogub informatsiooni e-õppe võimaluste kasutamise, sellega seotud probleemide ning vajaduste kohta koolis.
 • Viib läbi infotunde ja seminare.
 • Koordineerib/ viib läbi erinevaid e-õppe alaseid koolitusi.
 • Abistab/ nõustab õpetajaid e-õppe materjalide ja e-kursuste loomisel.
 • Koostab e-õppe alaseid juhendmaterjale.
 • Pakub õpetajatele ja õpilastele tehnilist tuge e-õppe läbiviimisel.
 • Jagab uut õpitarkvara, nõustab õpetajaid selle kasutamisel õppetöös.
 • Jagab infot lastevanematele , õpilastele, õpetajatele.
 • Kogub infot ja täidab e-õpet puudutavat aruandlust.
 • Osaleb ja vajadusel alustan haridustehnoloogiaga seotud projekte.
 • Osaleb e-õppe alastes koostööprojektides teiste võrgustikega.
 • Teeb koolis haridustehnoloogia valdkonnas ettepanekuid vajalike uuenduste sisse viimiseks. (Abel, 2013)

 

Kuna infotehnoloogia ning seadmed on siiski samad, siis arvan, et haridustehnoloogide töö lasteaedades ja koolides on ilmselt väga sarnane. Nad peavad suutma uut tehnikat hallata ja seda tööks kasutada, seega ei saa need üksteisest oluliselt erineda. Nende ülesanne nii koolis kui ka lasteaias on toetada  ja nõustada õpetajaid/kolleege digitaalsete vahendite kasutamisel õppeprotsessis. Kuna HITSA koolitustel olen suhelnud lasteaias töötavate haridustehnoloogidega ning saanud aru, et töötades lasteaias peaks töötama ka rühmas õpetajana, et töökoormus oleks piisav. Või siis lisaks töötama haridustehnoloogina mitmes lastaias. Samas koolis töötav tehnoloog saaks töötada ühes koolis, kuna õpetajaid ning digivahendeid on rohkem, kelle puhul peab it- tuge pakkuma.

Kõige suurem väljakutse on haridustehnoloogil, kui ta alles alustab tööd lasteaias. Sellepärast, et tal tuleb paika panna, kuidas enda tööülesandeid nii mahul, kui sisult paika saada. Haridustehnoloog peaks jääma siiski juhendajaks ja toetajaks,  mitte terve töö ärategijaks. Kui töökuulutusi jälgin, siis otsitakse haridustehnolooge peamiselt üldhariduskoolidesse. Kuid lasteaia haridustehnoloogide ametikohtade loomine on hetkel olematu. Seega arvangi enda kogemusest, et  värske haridustehnoloog peabki ennast tõestama juba lasteaias töötades, et vajadus it-toe järgi oleks olemas ning looma endale n.ö töökoha.

Kasutatud kirjandus:

Abel, V. (2013) Haridustehnoloogi ametikirjeldus ja tööülesanded [2016, märts 13]http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/viiabel/tag/haridustehnoloogi-tooulesanded/

Peri, A. ( 2013) Digiõpe alushariduses.  [2016, märts 13]. http://uudiskiri.e-ope.ee/?p=10098

Pors, M. (2013) Lasteaedadesse haridustehnoloogid. [2016, märts 13]. http://koolielu.ee/info/readnews/335945/lasteaedadesse-haridustehnoloogid

Pors, M. (2013) Kas nüüdisaegne lasteaed vajab digitaaltehnoloogiat? [2016, märts 13]. http://koolielu.ee/info/readnews/332253/kas-nuudisaegne-lasteaed-vajab-digitaaltehnoloogiat

Tipp, V. Kes on haridustehnoloog?[2016,märts 13]http://www.scribd.com/doc/31144190/Kes-on-haridustehnoloog

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s