Ülesanne 2

L.J.Ponzi, M.Koenig Knowledge Management: Another Management Fad?

Käesolevas artiklis tuuakse välja  kolm erinevat infojuhtimise suunda ning võrreldakse neid uue teadmusjuhtimise suuna ja printsiipidega.
1990. aastate alguses sai teadmusjuhtimine alguse. Sealt alates on mitmed teadlased teadmusjuhtimist erinevalt kirjeldanud ja defineerinud. Artiklist sai ülevaate mõne autori poolt esitatud arvamusest teadmusjuhtmisele. Näiteks  Fair-Wessels ja  Ponelis (1998) arvamuse kohaselt on teadmusjuhtimine strateegiliselt uus lähenemine infojuhtimises. Samas aga Davenport ja Prusak (1998) väidavad, et teadmusjuhtimine seisneb  teadmiste talletamises, jagamises ning suunamises. Kõik need aspektid koos on ühe protsessi osa.   Skyrme (1979) arvab, et teadmusjuhtimise jooksul luuakse, oragniseeritakse, kogutakse ja uuritakse  süsteemselt uusi teadmisi ning lõpuks kasutatakse neid eesmärgistatult.

1990-ndate aastatel esilekerkinud infojuhtimise suunad, mis omakorda olid tööstusliku kogukonna kvaliteedi tõstmise moesuundadeks, olid:

*kvaliteediringid (Quality Circles),

*äriprotsesside liitumine (Total Quality Management),

*äriprotsesside juhtimine (Business Process Reengineering).

Käesolevate mudelite kasutamist jälgiti ja vaadeldi viia aasta jooksul. Selle aja jooksul hinnati, kas kasutatud mudel on saanud regulaarset kasutust või on olnud tegemist lühiajalise mudeliga.
Kasutuse aja väljaselgitamiseks ja analüüsimiseks kasutati aja jooksul ilmunud artikleid. Selle tulemusena selgus, et mudeleid kasutati keskmiselt viis aastat, kuid pärast seda ei kasutatud mudeleid nii intensiivselt ning nende kasutus hääbus.

Artikli autorid on seisukohal, et teadmusjuhtimine on püsiv. Teadmusjuhtimise kontseptsioon on  püsinud kauem kui viis aastat ja seda täiendatakase pidevalt. Vaatamata aga teadmusjuhtimise edule ja püsivale kasutamisele, on vaja seda veel rohkem analüüsida ja arendada.

Kasutatud kirjandus:

Ponzi, L. and Koenig, M (2002). Knowledge management: another management fad? Information Research, 8 (1), paper no. 145 http://InformationR.net/ir/8-1/paper145.html]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s